-5°C pochmurno z przejaśnieniami

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie WSTĘPÓW 2018

Aktualności, Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii Radomiu sprawie WSTĘPÓW - zdjęcie, fotografia

Inspekcja Weterynaryjna w ramach nadzoru nad Skaryszewskim Jarmarkiem Końskim WSTĘPY 2018 kontrolować będzie przestrzegania prawa w zakresie prawidłowego transportu koni, zasad identyfikacji zwierząt oraz ochrony praw zwierząt, które szczegółowo zostały zawarte w poniższym komunikacie.

 

Skaryszewski Jarmark Koński „WSTĘPY 2018″ odbywający się w dniach 19 i 20 lutego 201 8 r. to impreza podczas której zaplanowane są prezentacje, pokazy i konkursy koni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Krasickiego  13. Zgodnie z regulaminem organizatora UMiG w Skaryszewie – posiadacze koni przywożonych na teren imprezy i przebywających na nim zobowiązani są do:

Przestrzegania zasad transportu koniowatych zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, (odstępstwo dotyczy transportu własnego rolników-posiadaczy koni na odległość przewozu do 50 kilometrów od gospodarstwa) co oznacza, że:

- Na teren imprezy koniowate mogą być przywożone (wywożone) przez osoby lub firmy transportowe, które posiadają numer identyfikacji weterynaryjnej i są zatwierdzonymi przewoźnikami (TYP 1 lub TYP 2) nadzorowanymi przez Inspekcję Weterynaryjną,

- Osoba obsługująca transport zobowiązana jest posiadać licencję kierowcy/konwojenta.

- Środek transportu winien być dopuszczony do przewozu zwierząt (dokumentacja IW).

Przestrzegania zasad identyfikacji koniowatych zgodnie z przepisami ustawy o system ie identyfikacji i rejestracji zwierząt z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.2017.546 t.j.), co oznacza, że:

- Na teren imprezy mogą być przywożone (wywożone) przez osoby lub  firmy  koniowate zaopatrzone w paszporty  (rejestrowa ne po 1 lipca   2009 transpondery tzw. „chip”)

- Osoba  będąca  posiadaczem/właścicielem  koniowatych  winna  posiadać   dokumenty poświadczające własność zwierzęcia (wpis w paszporcie, umowę kupna, itp)

Przestrzegania zasad ochrony zdrowia zwierząt – koniowatych  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2017. 1855 t.j.) i ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.20 17. 1840 tj)

- Na teren imprezy mogą być przywożone (wywożone) koniowate klinicznie zdrowe (bez objawów chorobowych), zdolne do transportu, pochodzące z terenów wolnych od chorób zakaźnych koni posiadające orzeczenie lekarsko-weterynaryjne wydane przez Powiatowego/Urzędowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca pochodzenia zwierzęcia,

- Osoba będąca posiadaczem /właścicielem koniowatych winna zapewnić podczas przewozu i pobytu koniowatych na terenie imprezy właściwe warunki dobrostanu koni (dostęp do wody i paszy, ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, opieka i dozór)

INSPEKCJA WETERYNARYJNA W RAMACH NADZORU KONTROLOWAĆ BĘDZIE PRZESTRZEGA NIE PRZEPISÓW  PRAWA W TYM ZAKRESIE. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI BĘDĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO DZIAŁAŃ ADMINISTRACYJNYCH I KARNYCH WOBEC OSÓB I PODMIOTÓW NIEPRZESTRZEGAJĄCYCH WYMAGAŃ WETERYNARYJNYCH.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie WSTĘPÓW 2018 komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się